Siirry sisältöön
Satakylät

Syyskokous to 19.11.2020 klo 18.00

SataKylien sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 19.11.2020 klo 18.00 alkaen Kepolan Villa Linturissa (os. Köyliöntie 7, Köyliö) JA etänä TEAMS -yhteydellä. Linkki kokoukseen on

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDVhMTJjYWYtYzNmMS00MmI2LTg0NjgtYzk3MjMwYjQxNWJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236aac26d-90e6-4191-b6e4-3fc48fd5f1ab%22%2c%22Oid%22%3a%22fd3c3192-4da3-4605-bc9e-131974adaa9e%22%7d

Jokaisella henkilöjäsenellä ja yhdistysjäsenellä on kokouksessa yksi ääni (huomatkaa, että yhdistyksen edustajalla tulee olla valtakirja).

Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä äänivaltaiset jäsenet
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus
  6. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden suuruus
  7. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle toimikaudelle, valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
  8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat
  10. Kokouksen päättäminen